czwartek, 30 marca 2017

PITAGORAS I LICZBY

WITAJCIE  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Pythagoras, 毕达哥拉斯, ピタゴラス, Pitagora, Pythagoras, Pythagoras, Pitagoro, Pythagoras, Pythagore, Pitágoras, ПифагорPitagora,Питагора, Pitagora,Питагора, Pitagora,Питагора,

PITAGOREIZM   -   LICZBA   ZASADĄ   ŻYCIA
Pitagoras urodził się na greckiej wyspie Samos. Żył w latach 572 -497 przed naszą Erą. Był wielkim matematykiem i filozofem. Wypowiedział słynne zdanie nazwane twierdzeniem Pitagorasa w matematyce : w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych.

Filozofia Pitagorasa zawierała elementy mistycyzmu. Założył szkołę filozoficzną w Krotonie. Pitagoras jest powszechnie uważany za twórcę początku teorii liczb.

Był teoretykiem naukowym, w tym : dociekanie teorii liczb, kosmologii, muzyki. Jako filozof snuł także dociekanie co do koncepcji duszy, w tym sensie, że dusza jest w stosunku do ciała niezależna i trwalsza.

Grzech łączy się krótko / na chwilę / z różnymi ciałami z którymi jest uwięziony.

Człowiek według Pitagorasa może się wyzwolić od grzechu dzięki pokucie i czynionym misteriom.

Według szkoły pitagorejskiej świat to kosmos. Ten kosmos jest urządzony zgodnie z harmonią. Koncepcje Pitagorasa i jego szkoły dotyczyły także muzyki, podziału oktawy na mniejsze interwały. Pitagoreizm dotyczył także akustyki, astronomii, kosmologii, medycyny. Według wczesnej filozofii greckiej dla pitagorejczyków zasadą była liczba.
 Jak mówi jeden z uczniów Pitagorasa, wszystko co daje się poznać ma liczbę. Bez liczby nie można ani uchwycić myślą, ani poznać niczego. Było to arytmetyczne i geometryczne rozumowanie.
Harmonia muzyczna to harmonia świata, to przestrzeń uporządkowana czyli kosmos. To właśnie pitagorejczycy wierzyli w reinkarnację, czyli wędrówkę dusz, która jest powtarzalnym, chociaż skończonym procesem ucieleśniania się duszy. W jakim celu ? W celu oczyszczenia i odkupienia za winę.
Pitagorasowi i jego szkole zawdzięczamy pierwsze odkrycia wszechobecności liczb w człowieku i w świecie ożywionym : ptaki, zwierzęta, rośliny i wszystkie inne stworzenia. To były pierwsze odkrycia matematyczne, geometryczne i astronomiczne. Dodajmy do tego tabliczkę mnożenia i tak zwaną kwadraturę koła. Pitagoras wciąż poszukiwał m ą d r o ś c i. Ciągłe poszukiwanie mądrości nazwał f i l o z o f i ą.
Czyli filozofia to mądrość : liczby /małe i wielkie/ . To także religia, mistycyzm, harmonia, muzyka, akustyka, astronomia, kosmologia, medycyna i tak dalej. L i c z ba jest m o d e l e m. Na podstawie tego modelu kształtują się rzeczy. Liczba - model tkwi w rzeczy.

Liczba model tkwi w rzeczy. Każda rzecz posiada własny model. Tak rozumując liczba jest czymś realnie istniejącym. Liczba stanowi wzorzec każdej rzeczy i całego świata. Układ liczb to znana nam lub nieznana /jeszcze/ proporcja, to harmonia. Harmonia oznacza jedność. Jedność scala wielość. Jest jak wiemy skończoność i nieskończoność.
Są liczby parzyste i nieparzyste. Nieskończoność przypomina chaos. Powtórzę : jedność scala wielość. Na prawdę ? Tak.
Dlatego, że można tu odnieść się do dziecięcego, lub młodzieńczego przykładu. Pamiętając o tym, że Pitagoras to : liczby, harmonia  i  jedność. Na przykład : 1+2+3+4 =10.
/10 to 1+0 = 1/. Policzmy sumę cyfr i liczbę od 1 do 10.
1+2+3 ….....8+9+10 = 55 /55 to 5+5 = 10 i 1 +0 = 1/
I tu Pitagoras ma rację. Wszystko zmierza ku jedności, harmonii. Na harmonii opierała się również w pitagoreizmie moralność. Moralność rozumiana jako porządek i zgoda między człowiekiem, a tym co w świecie jest bożego, a polegającym na wiernym postępowaniu za Bogiem.
MOI  MILI  -  Matematyka  zawiera  w  sobie  nie  tylko  prawdę,  ale  i  najwyższe  piękno  -  piękno  chłodne  i  surowe,  podobne  do  piękna  rzeźby  na  przykład  rzeźby  słynnego  przez  wieki  Pitagorasa.
Ciepło i miło  WAS  moi  DRODZY  Czytelnicy  tego  bloga  pozdrawiam.  Życzę  spełnienia  wielu  Waszych  marzeń.  


Liczba Pi - wiersz Wisławy Szymborskiej
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.
Photo:  P I T A G O R A S                                       
 

piątek, 10 marca 2017

RADOŚĆ I SUKCES

WITAM  MIŁO  I  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH  MOI  MILI  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

RADOST, JOY ,SUCCESS, USPJEH, ÚSPĚCH,SUCCES, ÉXITO, RATH, SUCCESS, ТАБЫСҚА,PROGRESSUS, ERFOLG, SUCESSO, УСПЕШНЫЙ, УСПЕХ, ÚSPECH, USPEH ,FRAMGÅNG,

RADOŚĆ I SUKCES

Słowa wstępne. Trzeba mieć siłę przebicia pełno pomysłów i wierzyć, że zawsze wygrywasz. Dobrze jest mieć dominujące uczucie, silne postanowienie na najlepsze, najbardziej przemyślane projekty, gorące aspiracje. Cena sukcesu może być wysoka, by mogła być opłacona bez uczucia dominującego. Tu dygresja. Balansujemy na cienkiej linii : uczucie - emocje / radość, smutek, strach, gniew / - instynkt - podświadomość. Co nas pędzi, co nas gna ? Poddajemy się wpływowi uczucia głównego, dominującego, które nas skieruje do działania. Co to oznacza ? Uczucia są / w rzeczywistości / wynikiem działania naszych instynktów. Wyżej było o instynkcie i podświadomości. To już nasza biologia i natura. Instynkty są potężne. Stanowią one część naszego dziedzictwa biologicznego : sił naszej natury.

Nasze życie wewnętrzne, czyli emocjonalne jest złożone. Tu zderzają się przeciwieństwa : od cech bardzo dobrych do złych. Dlatego też różne uczucia popychają nas w różnych kierunkach. Powoduje nami cały zespół uczuć takich jak : wspomniane już emocje / radość, smutek, strach, gniew /, a także odwaga, miłość, zazdrość, nienawiść, wytrwałość, rozpacz. Do tego zespołu możemy zaliczyć także: nasze zamiłowanie do domu rodzinnego, do przygód, podziw, pogarda, wspaniałomyślność i inne stany zbliżone do stanów emocjonalnych niższej rangi od czterech stanów już wymienionych, a czasem im towarzyszących. Takie inne stany emocjonalne, jeśli nas nie podnoszą, nie wzmacniają  i  powinny być ujarzmione, a nie dowolnie rozbiegane i nieskuteczne.

Nasze duże plany i nasze marzenia koniecznie powinny być w pełni zrealizowane. A jeśli są przeciwności, to podzielmy te nasze piękne marzenia na części, na etapy, wtedy los się do nas uśmiechnie. Wiara i rozum to nasza potęga.  Tu  na  myśl  przychodzą  dwa  słowa  prowadzące  do  sukcesu :  miłość  i  radość.  Z  miłości  do  radości,  aż  serce  rośnie.
Tymi  dwoma  pięknymi  słowami  pozdrawiam  serdecznie  WAS  wszystkich  MOI  MILI.  Kiedy  odprężysz  umysł  i  nabierzesz  przekonania  co  do  słuszności  Twojej  myśli,  podświadomość  przystąpi  do  jej  realizacji.  Pamiętaj :  zawsze  istnieją  odpowiedzi  i  rozwiązania.  Twoim  najsilniejszym  atutem  jest  wyobraźnia.  Wyobrażaj  sobie  tylko  rzeczy  dobre  i  piękne.  Ty  i  Twój  los  łącznie  jesteście  tym,  czym  są  Twoje  myśli  i  wyobrażenia.
Bardzo  dziękuję  za  uwagę.  Do  miłego  i  następnego  spotkania. 


 Dzień  dobry

Każda chwilka,                                                                     
nawet chwileczka,
co wita z dzień dobry
jest słodka, gdyż czeka

 na odpowiedź
drugiego człowieka...

Każda godzina,

 nawet godzinka,
jak wita z dzień dobry
jest milsza,

 bo pozdrowieniem
łączy obcego

 i przyjaciela...

Każdy dzień,

 nawet dzionek,
kiedy wita z dzień dobry
jest radosny

 albowiem ma smak
z miodem kromki chleba...

- Aleksandra Baltissen


              Fhoto:  PIĘKNY  ŻAGLOWIEC  NA  MORZU

.