czwartek, 30 marca 2017

PITAGORAS I LICZBY

WITAJCIE  MOI  MILI  WSZYSCY  NA  CAŁYM  ŚWIECIE

Pythagoras, 毕达哥拉斯, ピタゴラス, Pitagora, Pythagoras, Pythagoras, Pitagoro, Pythagoras, Pythagore, Pitágoras, ПифагорPitagora,Питагора, Pitagora,Питагора, Pitagora,Питагора,

PITAGOREIZM   -   LICZBA   ZASADĄ   ŻYCIA
Pitagoras urodził się na greckiej wyspie Samos. Żył w latach 572 -497 przed naszą Erą. Był wielkim matematykiem i filozofem. Wypowiedział słynne zdanie nazwane twierdzeniem Pitagorasa w matematyce : w trójkącie prostokątnym kwadrat przeciwprostokątnej równa się sumie kwadratów przyprostokątnych.

Filozofia Pitagorasa zawierała elementy mistycyzmu. Założył szkołę filozoficzną w Krotonie. Pitagoras jest powszechnie uważany za twórcę początku teorii liczb.

Był teoretykiem naukowym, w tym : dociekanie teorii liczb, kosmologii, muzyki. Jako filozof snuł także dociekanie co do koncepcji duszy, w tym sensie, że dusza jest w stosunku do ciała niezależna i trwalsza.

Grzech łączy się krótko / na chwilę / z różnymi ciałami z którymi jest uwięziony.

Człowiek według Pitagorasa może się wyzwolić od grzechu dzięki pokucie i czynionym misteriom.

Według szkoły pitagorejskiej świat to kosmos. Ten kosmos jest urządzony zgodnie z harmonią. Koncepcje Pitagorasa i jego szkoły dotyczyły także muzyki, podziału oktawy na mniejsze interwały. Pitagoreizm dotyczył także akustyki, astronomii, kosmologii, medycyny. Według wczesnej filozofii greckiej dla pitagorejczyków zasadą była liczba.
 Jak mówi jeden z uczniów Pitagorasa, wszystko co daje się poznać ma liczbę. Bez liczby nie można ani uchwycić myślą, ani poznać niczego. Było to arytmetyczne i geometryczne rozumowanie.
Harmonia muzyczna to harmonia świata, to przestrzeń uporządkowana czyli kosmos. To właśnie pitagorejczycy wierzyli w reinkarnację, czyli wędrówkę dusz, która jest powtarzalnym, chociaż skończonym procesem ucieleśniania się duszy. W jakim celu ? W celu oczyszczenia i odkupienia za winę.
Pitagorasowi i jego szkole zawdzięczamy pierwsze odkrycia wszechobecności liczb w człowieku i w świecie ożywionym : ptaki, zwierzęta, rośliny i wszystkie inne stworzenia. To były pierwsze odkrycia matematyczne, geometryczne i astronomiczne. Dodajmy do tego tabliczkę mnożenia i tak zwaną kwadraturę koła. Pitagoras wciąż poszukiwał m ą d r o ś c i. Ciągłe poszukiwanie mądrości nazwał f i l o z o f i ą.
Czyli filozofia to mądrość : liczby /małe i wielkie/ . To także religia, mistycyzm, harmonia, muzyka, akustyka, astronomia, kosmologia, medycyna i tak dalej. L i c z ba jest m o d e l e m. Na podstawie tego modelu kształtują się rzeczy. Liczba - model tkwi w rzeczy.

Liczba model tkwi w rzeczy. Każda rzecz posiada własny model. Tak rozumując liczba jest czymś realnie istniejącym. Liczba stanowi wzorzec każdej rzeczy i całego świata. Układ liczb to znana nam lub nieznana /jeszcze/ proporcja, to harmonia. Harmonia oznacza jedność. Jedność scala wielość. Jest jak wiemy skończoność i nieskończoność.
Są liczby parzyste i nieparzyste. Nieskończoność przypomina chaos. Powtórzę : jedność scala wielość. Na prawdę ? Tak.
Dlatego, że można tu odnieść się do dziecięcego, lub młodzieńczego przykładu. Pamiętając o tym, że Pitagoras to : liczby, harmonia  i  jedność. Na przykład : 1+2+3+4 =10.
/10 to 1+0 = 1/. Policzmy sumę cyfr i liczbę od 1 do 10.
1+2+3 ….....8+9+10 = 55 /55 to 5+5 = 10 i 1 +0 = 1/
I tu Pitagoras ma rację. Wszystko zmierza ku jedności, harmonii. Na harmonii opierała się również w pitagoreizmie moralność. Moralność rozumiana jako porządek i zgoda między człowiekiem, a tym co w świecie jest bożego, a polegającym na wiernym postępowaniu za Bogiem.
MOI  MILI  -  Matematyka  zawiera  w  sobie  nie  tylko  prawdę,  ale  i  najwyższe  piękno  -  piękno  chłodne  i  surowe,  podobne  do  piękna  rzeźby  na  przykład  rzeźby  słynnego  przez  wieki  Pitagorasa.
Ciepło i miło  WAS  moi  DRODZY  Czytelnicy  tego  bloga  pozdrawiam.  Życzę  spełnienia  wielu  Waszych  marzeń.  


Liczba Pi - wiersz Wisławy Szymborskiej
Podziwu godna liczba Pi
trzy koma jeden cztery jeden.
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
osiem dziewięć obliczeniem
siedem dziewięć wyobraźnią,
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek
dwa sześć cztery trzy na świecie.
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
mój numer telefonu twój numer koszuli
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
w którym słowiczku mój a leć, a piej
oraz uprasza się zachować spokój,
a także ziemia i niebo przeminą,
ale nie liczba Pi, co to to nie,
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
nie byle jakie osiem,
nieostatnie siedem,
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
do trwania.
Photo:  P I T A G O R A S