sobota, 24 września 2016

KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY 5

HEJ  WITAM  BARDZO  SERDECZNIE  WAS  KOCHANI  WSZYSTKICH  NA  ŚWIECIE.

ортодоксальность,   orthodoxie,  orthodoxy,  ortodokseco,  ortooxia,  ortodosse

Momentem  przełomowym  w  kontaktach   ekumenicznych  między  Kościołem  rzymskim  i  Kościołem   prawosławnym   był    Sobór   Watykański   II  /2/,  w  którym   uczestniczyli   również   przedstawiciele   Kościoła   prawosławnego.    W  roku   1964,   w   Jerozolimie,   kolebce     chrześcijaństwa,   doszło  do  historycznego  spotkania   między  papieżem   Pawłem  VI  /6/   i   patriarchą   Konstantynopola   Atenagorasem   I  /1/.   W  tym  samym  roku   14   Kościołów   prawosławnych,   których  przedstawiciele  zebrali  się  na  wyspie  Rodos,    jednogłośnie  zobowiązało  się  do  rozpoczęcia  poważnego  dialogu   ekumenicznego   z   Kościołem   Rzymskim.   W  roku   1965,   na  zaproszenie  papieża,    Atenagoras   przybył  do  Watykanu,   a   7   grudnia  została   ogłoszona  tak  zwana   Wspólna   Deklaracja,   w  której   szefowie  / głowy /   Kościołów   odwołali   wzajemnie   ekskomunikę   z   roku   1054.
Rezultatem   Soboru   Watykańskiego   II  /2/  był   między  innymi   dokument  o   ekumenizmie
Unitatis   redintegratio,   który  dawał   podstawy  do  dialogu.   Wyrazem  dobrej  woli   Kościoła   katolickiego  było  również  powołanie  do  życia   stałego   Sekretariatu  do  Spraw   Jedności   Chrześcijan.
Pontyfikat  świętego   Jana  Pawła   II /2/   jest  okresem   szczególnie   bogatym   w   kontakty   ekumeniczne.    W   roku   1979   papież   spotkał   się   z   patriarchą   Dimitriosem   I  /1/   w   Istambule.   Owocem   tego  spotkania   było   powołanie   specjalnej    Komisji   Mieszanej   do   dialogu   teologicznego   katolicko  -  prawosławnego.   Odbywają  się  posiedzenia  plenarne  Komisji.   Rezultatem   tych   spotkań   są   dokumenty :    "Misterium   Kościoła  i   Eucharystii   w   świetle  tajemnicy   Trójcy   Świętej"   oraz   "Wiara,   sakramenty   i   jedność  Kościoła".   Ostatnim,   wspaniałym   akcentem   dialogu    katolicko  -   prawosławnego   była   za   czasów   pontyfikatu   Jana  Pawła   II  /2/  wizyta   Patriarchy   Dimitriosa   I /1/  w   Watykanie   6  -  10  grudnia   1987  roku.   W   czasie   pobytu    Patriarcha   i   Papież   odprawili   wspólnie  Liturgię   Słowa,   wygłaszając   wyznanie   wiary,    Symbol   nicejsko  -   konstantynopolitański ,   w  języku   greckim   zgodnie  z  liturgią   Kościoła   bizantyjskiego.
Razem   również   wygłosili   swe   przemówienia   i    udzielili   błogosławieństwa    z   loggi   Błogosławieństw     bazyliki   Świętego  Piotra.   Bezpośrednim   rezultatem   wizyty,   która   unaoczniła   wszystkim,   jak  wiele   już   uczyniono   na   drodze   zbliżenia   dwóch   bratnich   Kościołów,  było   podpisanie   wspólnej   deklaracji   końcowej.

Z  TYCH   PROSTYCH,  MĄDRYCH  I  DOBRYCH  SŁÓW  PŁYNIE   MĄDRA  NAUKA,  NAWET  WIĘCEJ,   CO  SŁOWO  TO  GŁĘBSZA  MYŚL   I  MĄDRA  NAUKA.
NAJLEPSZE  I  SZCZERE  ŻYCZENIA  TĄ  DROGĄ  CZYTELNIKOM  BLOGA PRZEKAZUJĘ.  DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ  I  CIERPLIWOŚĆ.
 

Dać Bogu szansę.  Ks.  JAN  PAŁYGA

Zmarnowałeś dane ci możliwości

Zrobiłeś wiele złego
I dziś mówisz, że wszystko stracone            Że przegrałeś życie
I wszystko skończone.
To nieprawda, póki człowiek żyje                 


Wszystko jest możliwe.
Co mam robić? – pytasz.
Odpowiadam – dać Bogu szansę
Otworzyć się na Jego działanie
Dać Mu wolną rękę w dysponowaniu sobą
Odpowiadać na impulsy łaski
Pozrywać niepotrzebne więzy
Stać się wolnym
Wyrażać gotowość pójścia
Gdzie wskaże Jego ręka
A potem modlić się, pracować i czekać.
On bowiem sam wybiera czas łaski.

Photo :  Rosja  -  budynek  ze  złoconym  dachem