czwartek, 11 sierpnia 2016

PAPIEŻE - CZASÓW NAM BLISKICH CŻĘŚĆ 2

HEJ  WITAM  WAS  WSZYSTKICH MOI  KOCHANI   NA  ŚWIECIE.

JAN  PAWEŁ  II  264  papież.  Wcześniej  kardynał  Karol  Wojtyła,  Polak  arcybiskup  Krakowa.  Urodził  się  18  maja  1920  roku  w  Wadowicach.  Po  krótkim  33  dniowym  pontyfikacie poprzedniego papieża  i  nagłej   śmierci  w  nocy  na  zawał  serca  Jana  Pawła  I,  polski  kardynał  Karol  Wojtyła  został  wybrany    papieżem  16  października  1978 roku.  Pontyfikat  papieża  Jana  Pawła  II  był  jednym  z  najdłuższych  pontyfikatów  i  trwał  25  lat  i  niecałe  pół  roku. Papież  Jan  Paweł  II  jest  świętym  Kościoła  Katolickiego,  zmarł  2  kwietnia  2005  roku.  Papież  Wojtyła  to  wielki  człowiek  o  wielu  talentach.  Był  poetą,  znał  wiele  języków  obcych.  To  także  w  swojej  młodości  aktor,  później  pedagog,  uczony,  kierownik  Katedry  Filozofii  w  Katolickim  Uniwersytecie  Lubelskim.  To  także  fenomenolog,  mistyk.   Był  zwolennikiem  i  przedstawicielem  personalizmu  chrześcijańskiego.  Jan  Paweł  II  głosił   orędzie   Miłosierdzia   Bożego  przekazanego  przez  Jezusa   z  Nazaretu   /obecnie  świętej/  zakonnicy   Faustynie  Kowalskiej.
  Papież  ten  usilnie  pracował   nad   przygotowaniem   świata  na  ostateczne   przyjście   Jezusa  Chrystusa.
ZAMACH :  w  dniu  13  maja  1981 roku  na  Placu  św.  Piotra,  podczas  audiencji  ogólnej   nagle  papież  Jan  Paweł  II  został  postrzelony  w  brzuch  przez  tureckiego  zamachowca  o  nazwisku  Ali  Agca.  Pierwotnie  strzał  miał  być  skierowany   w  głowę.  Papież  jechał  otwartym  samochodem.  W  tym  czasie  mała  dziewczynka  wyciągnęła  ręce  do  papieża.  To  opóźniło  oddanie  strzału.  Padł  strzał  i  kula  nieco  straciła  tor  lotu  i  trafiła   w  palec  ręki  papieża i dalej  kula  trafiła  w  brzuch  papieża  i  nie  uszkodziła  tętnicy  brzusznej,  przeszła  o  kilka  milimetrów  obok.  Natychmiast  przewieziono  chorego  papieża  do  kliniki  w  Rzymie.  Chory  następca  świętego  Piotra  natychmiast  poddany  został  zabiegowi  chirurgicznemu  i  transfuzji  krwi.  Po  dłuższym  pobycie  w  szpitalu  i  rekonwalescencji  osłabiony  papież  kontynuował  swój  pontyfikat.
Jan  Paweł  II  był  wielkim  podróżnikiem,  odwiedził  129  krajów.  Wyniósł  na  ołtarze  wielu  zasłużonych  dla  wiary  katolickiej  błogosławionych  i  świętych.
Papież  ten  zainicjował   Światowe   Dni   Młodzieży.  Ta  inicjatywa  papieska  spotkała  się  z  wielkim  entuzjazmem  młodzieży   z  wielu  krajów,  tam  gdzie  jest  obecna   religia  katolicka.  W  tym  roku  Polska  była  organizatorem  Światowych   Dni  Młodzieży  z  udziałem  obecnego  następcy  świętego  Piotra,  papieża  Franciszka  w  dniach  27 - 31  lipca  i  gościła  młodzież  ze  125  krajów  przy  liczbie  2  milionów  młodzieży  z  kilku  kontynentów.
  Jan  Paweł  II  w  czasie  swego  pontyfikatu  niestrudzenie  i  ustawicznie  zabiegał  o  utrzymanie  pokoju  we  współczesnym  świecie,  wciąż  tak  bardzo  niespokojnym,  nękany  wojnami.  Papież  ten  uznał,  że  świat  stoi  wobec  różnorakich  zagrożeń.  Znalazło  to  swój  wyraz  w  bezprecedensowym  wydarzeniu,  jakie  miało  miejsce  w  dniu  27  października  1987 roku  w  Asyżu.  Znając  dobrze  wagę,  jaką  posiada  zjednoczenie  ludzi  dobrej  woli  wobec  słusznej  sprawy,   papież  Jan  Paweł  II,  już  wcześniej  w  styczniu  1987 roku,  zaprosił  do  Asyżu  przedstawicieli  dwunastu /12/  wielkich  religii  świata  na  wspólny   D z i e ń   M o d l i t w   o   P o k ó j.  Odbyło  się  to  wspólne  spotkanie  modlitewne  we  wspomnianym  już  dniu  27  października  1987  roku.
  Papieskie   zaproszenie  spotkało  się  ze  zrozumieniem  i  zostało  życzliwie  przyjęte  przez  zaproszonych  przedstawicieli  innych  religii.  We  wspomnianym  już  dniu  październikowym,  w  godzinach  rannych,  stawili  się  w   A s y ż u  przedstawiciele  dwunastu /12/  religii.  Byli  wśród  nich :  bahajowie,  buddyści  z  Dalaj  Lamą,  Żydzi  z  Wielkim  Rabinem  Rzymu,  dżainiści  i  hinduiści,  muzułmanie,  reprezentanci  tradycyjnych  religii  afrykańskich,    i  amerykańsko - indiańskich,  sikhowie,  szintoiści  i  zoroastrianie.  Pierwsze  spotkanie  miało  miejsce  w  Asyżu  na  stopniach  bazyliki  Matki  Bożej  Anielskiej,  gdzie  nastąpiło  papieskie  powitanie,  wraz  z  wyjaśnieniem  wielu  kwestii,  między  innym  z  chrześcijańską  ideą  tego  wspólnego  Dnia  Modlitw  o  Pokój  na  świecie.  Później  nastąpiły  modlitwy  oddzielne  i  publiczne  modlitwy  przedstawicieli  różnych  wyznań  wobec  wszystkich  zgromadzonych.
  Papież  Jan  Paweł  II   w   końcowym   przemówieniu  podziękował  uczestnikom  modlitewnego  spotkania  i  podkreślił  zasady  prawdziwego  pokoju,  opartego  na  sprawiedliwości  i  poszanowaniu  ludzkiej  godności.
Jan  Paweł  II  wydał  14  encyklik  papieskich  i  ponad  40  listów  apostolskich   oraz  14  adhortacji  apostolskich  i  kilkanaście  Konstytucji  apostolskich.  Jeszcze  jako  młody  ksiądz  Karol  Wojtyła  był  wielkim  znawcą,  głosicielem  i  fascynatem  Ewangelii.  Dał  temu  wyraz  we  własnych  utworach  literackich.  Wydał  zbiór  wierszy  "Renesansowy  psałterz"  jako  zwolennik  Jana  Kochanowskiego.  Młody  poeta  Karol  Wojtyła  zafascynowany,  może  nawet  olśniony  twórczością   czołowych  polskich   poetów  romantyzmu :  Juliusza  Słowackiego  i  Cypriana  Kamila  Norwida  pisał  własne  utwory  pod  pseudonimem  Andrzej  Jasień  lub  Piotr  Jasień.
  Jako  poeta  był  lirykiem  refleksyjnym  z  perspektywą  wizyjną,  lecz  jednocześnie   trzymał   w  karbach   stylistykę   literacką,  zwłaszcza  w   poematach :  "Pieśń  o  Bogu  ukrytym"  i  w  "Pieśni  o  blasku  wody".  Myślą   przewodnią  dzieł  literackich  wielce  utalentowanego  młodego  księdza  Karola  Wojtyły,   były  doświadczenia  wewnętrzne  człowieka  /jako  dzieło  Stwórcy  Boga/.  By  też  relacją  na  styku :  człowiek - natura - tajemnica   bytu  i  relacje  człowieka  z  Bogiem.  
  To  razem  wzięte  tworzy  najwspanialsze   i   najdoskonalsze  trio
człowiek -  natura -  Bóg.   Ta  prosta   myśl    ułożona  w   kosmiczne -  ziemskie  i  ludzkie   trio  przenika   nas  wszystkich,  myślących  i  wspinających   się   na   coraz   wyższe   stopnie   poznania  ludzkiego.  W   utworze  księdza  Karola  Wojtyły  "Myśl   jest   przestrzenią  dziwną"   tu   już  widzimy  /w domyśle/  podział   w  neuronach  i  synapsach  na  białka   i   dalej   na  cząsteczki   i   atomy.  A  po  ponownym   połączeniu   kierujemy   naszą   myśl   ku   Niebu  z  prędkością   dużo   większą   od   prędkości    promienia   światła  słonecznego.
  Ta   prosta  myśl  księdza   Karola  Wojtyły,  była  analizą  i  syntezą  filozoficzną    ludzkich   aktów   poznawczych.  W  tym  prostym  fenomenie  ludzkiego  intelektu  ksiądz  i  uczony  Karol  Wojtyła  odnalazł  centrum  prawdy   w  relacji  wiary  i  logosu,  rozumu  ludzkiego.  Już  jako  papież  Jan  Paweł  II  napisał  encyklikę  "Fides  et  ratio"  -  wiara  i  rozum.
 Młody  Karol  Wojtyła  pracował  pod  Krakowem  jako  robotnik  w  kamieniołomach,  w  kopalni  sody.  Obecnie  jest  tam  Sanktuarium Miłosierdzia  Bożego.
Po  latach  ten  robotnik -  poeta -  papież  jako  autor,  snuje  refleksję  nad  siłą  fizyczną,  a  bardziej  siłą  psychiczną   człowieka,  jego  wielką  pracą  i  wysiłkiem  nad  połączeniem   tych  dwóch  sił   w  obu  wektorach.  Ta  pożyteczna  i  wspaniała  cecha   jest  już  wyjściem   poza  Twoje  i  moje  ja.  To  już  jest  dzieło  mistrza,  najwyższego    architekta   panującego  nad  intelektem  i  siłą  fizyczną   w  projektowaniu  i  budowie  więzi,  czyli  wspólnoty  natury  z  ludźmi    i  wzajemnie  ludzi  między  sobą.  Jak  nauczał  Jan  Paweł  II  nad  tym  wszystkim  czuwa  Bóg,  o  ile  się  Stwórcy   nie  sprzeciwimy.  Tak  oto  ksiądz  i  uczony  pisze  książkę  "Osoba  i  czyn".
W   następnym   utworze  literackim  "Wigilia  wielkanocna  1966"   widzimy  kunsztowne  połączenie  poezji  i  prozy  literackiej.  Myślą  przewodnią  książki  jest  mistyczna  rozmowa  z  Bogiem  z  motywem  cierpienia,  jako  że  są  to  obrzędy  związane  z  męką  i  cierpieniem  Chrystusa.
W  czasie  II  wojny  światowej  widzimy  kleryka - seminarzystę  Karola  Wojtyłę,  który  pisze  sztukę  teatralną  "Brat  naszego  Boga".  Wtedy  późniejszy  papież  jest  już  dramaturgiem  i  krytykiem  literackim.
Papież  Jan  Paweł  II  wydał  książki :  Przekroczyć  próg  nadziei,  Dar  i  Tajemnica,   Tryptyk  rzymski  /poemat /,  Wstańcie,  chodźmy,   Pamięć  i  tożsamość. 
16  sierpnia  2002  roku  papież  Polak  odbył  ostatnią  i  krótką  podróż  do  Polski.  W  czasie  tej  wizyty  Jan  Paweł  II  poświęcił  Sanktuarium  Miłosierdzia  Bożego  w  Łagiewnikach.  Tam  w  czasie   II  wojny  światowej  była  kopalnia  sody  i  kamieniołomy,  w  których  jako  robotnik  pracował  Karol  Wojtyła.
31  marca  2005  roku  stan  zdrowia  Wielkiego  papieża  się  pogorszył.  W  ostatnich  latach  wiekowy  już  papież  bardzo  cierpiał  na  chorobę   Parkinsona,  która  jest  schorzeniem   zwyrodnieniowym  ośrodkowego   układu  nerwowego.  Papież  Jan  Paweł  II  zmarł  2  kwietnia  2005  roku  o  godz.  21,37.  Zebrany  na  Placu  świętego  Piotra   tłum  ludzi  z  wielkim  żalem  przyjął  wiadomość  podaną  przez  hierarchę  z  Watykanu,   że  papież  Jan  Paweł  II  odszedł  do  Pana.  Natychmiast  rozległy  głośne  wołania  zebranego  tłumu :
SANTO  SUBITO,   natychmiast  święty.  Vox   populi,  vox  Dei.  Głos  ludu,   głosem  Boga.  Papież  JAN  PAWEŁ  II  jest  świętym  papieżem  wraz  ze  świętym  papieżem  Janem  XXIII.  Serdecznie  WAS  Kochani  pozdrawiam.  Dziękuję  za  obecność  na  blogu  i  za  uwagę.
                                                
                                                                Photo:  Asyż,  Bazylika
                                                                świętego  Franciszka
 

 
 
    KAROL  WOJTYŁA

Miłość mi wszystko wyjaśniła...
Miłość mi wszystko wyjaśniła, 
Miłość wszystko rozwiązała - 
dlatego uwielbiam tę Miłość, 
gdziekolwiek by przebywała. 
A że się stałem równiną dla cichego otwartą przepływu, 
w którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o tęczowe pnie, 
ale wiele jest z fali kojącej, która światło w głębinach odkrywa 
i tą światłością po liściach nie osrebrzonych tchnie. 

Więc w tej ciszy ukryty ja - liść, 
oswobodzony od wiatru, 
już się nie troskam o żaden z upadających dni, 
gdy wiem, że wszystkie upadną.
 
  Photo  :  HISZPANIA   -  Lśniące   i   żółte  kopuły