sobota, 27 sierpnia 2016

KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE CZĘŚĆ 1

HEJ  WITAM  SERDECZNIE  WAS  WSZYSTKICH
MOI  MILI  NA  ŚWIECIE. 
W  końcu  lipca  w  tym  roku  w  Krakowie  i   w  pobliżu  z  udziałem  papieża  Franciszka  odbyły  się  Światowe  Dni  Młodzieży  ze  150  krajów  w  liczbie  2 milionów  młodych  ludzi. Głównym  przesłaniem  spotkania  był  Pokój  na  Świecie.  Młodzi  podawali  wzajemnie  sobie ręce  na  znak  pokoju.  Te  spotkania młodzieży  świata  zainicjował papież Jan Paweł  II /2/  Ten papież  Polak  ustawicznie  i  niestrudzenie  zabiegał  o  utrzymanie  pokoju  na  świecie.  Jan  Paweł II  zaprosił  do  Asyżu  we Włoszech  przedstawicieli  12  wielkich  religii  świata  na  Dzień  Modlitw  o  Pokój.  Spotkanie  to  odbyło  się  w  Asyżu  27  października  1987 roku.  Przedstawiciele  12  religii  modlili  się,  obradowali  i  ponownie  na  zakończenie  wspólnie  modlili  się  o  Pokój  na  Świecie.  Kościół  katolicki  od  II  Soboru  Watykańskiego  wspólnie  z  Kościołami  prawosławnymi,  nieustannie działa  w  Ruchu  Ekumenicznym.
KOŚCIOŁY  PRAWOSŁAWNE.  Pod  nazwą  Kościoły  prawosławne  lub  ortodoksyjne  rozumiemy  najczęściej  wschodnie  Kościoły  nie  katolickie.  "Ortodoksja"  z  greckiego  oznacza:  ortos  - prawy,  autentyczny  i  doxa  -  wiara  i  w  całości  oznacza  "autentyczną  wiarę".
Postępująca  od  IV /4/ wieku  chrystianizacja  doprowadziła  do  powstania  na  Wschodzie  licznych  Kościołów  lokalnych,  czyli  patriarchatów  i  równorzędnych  im  katolikatów.  Było  kilka patriarchatów  w  Aleksandrii,  Antiochii,  Konstantynopolu,  Jerozolimie.  Katolikaty  powstały  w  Persji  /dziś  Iran/, Armenii  i Gruzji.  O rozwoju  administracji  kościelnej  świadczy  fakt, że  pod  koniec  VI /6/ wieku  istniało  w  Bizancjum  około  80  arcybiskupstw  i  metropolii  autonomicznych.
Mimo  podziału  na  liczne kościoły lokalne Kościół  zachował  swoją  spoistość  uznajązwierzchnictwo  biskupa  Konstantynopola,  drugiego  w  hierarchii  po  biskupie  Rzymu.  Wskazane   jest  w  tym  miejscu  podkreślenie,  że  Kościół  Wschodni  zależał  od  państwa  i  ściśle  z  nim  współpracował.
Z  jednej  strony  Kościół  Wschodni  otrzymywał  od  cesarza  środki  materialne  konieczne  do  rozwoju  i  prowadzenia  akcji  misyjnej,  z  drugiej  strony  stawał  się  coraz  bardziej  zależny  od  świeckiego  władcy.  Aktualny  na  ten  czas  władca  rościł  sobie  prawo  do  ingerencji  w  wewnętrzne  sprawy  kościelne.  Z  czasem  Kościół  Wschodni  zaczął  się  identyfikować  z  państwem.  Niektórzy  teologowie  tego  Kościoła  stawiali  cesarza  ponad  biskupów.
Ważnym  czynnikiem  łączącym  wszystkie  Kcioły  Wschodnie  była  wspólna  kultura  i  liturgia  bizantyjska  oraz  prawo  kościelne.  To  prawo  było  równocześnie  prawem  cesarstwa.  Koniecznie  należy  wyjaśnić,  że  od  VII /7/  wieku  językiem  oficjalnym  był  język grecki. 
Pięknie  dziękuję  moim  wszystkim  Czytelnikom  bloga.  Za  uwagę
bardzo  dziękuję.  Kwiaty  w  darze  dla  Pań.


 Za tę chwilę... KAROL  WOJTYŁA


Za tę chwilę pełną śmierci dziwnej, 
która w wieczność niezmierną opływa, 
za dotknięcie dalekiego żaru, 
w którym ogród głęboki omdlewa. 
Zmieszały się chwila i wieczność, 
kropla morze objęła - 
opada cisza słoneczna 
w głębinę tego zalewu. 

Czyż życie jest falą podziwu, falą wyższą niż śmierć? 
Dno ciszy, zatoka zalewu - samotna ludzka pierś. 
Stamtąd żeglując w niebo 
kiedy wychylisz się z lodu, 
miesza się szczebiot 
dziecięcy - i podziw.         
 

Photo /W.P./Cerkiew
prawosławna w  Warszawie                                    Kwiaty  dla  Ciebie
        

 Photo: Figura Chrystusa,  Cristo Redentor  -  Rio  Brazylia